Kom Bij Ons
KBO De Goede Herder
Verenigingsgebouw:
Isidorusstraat 6, Tilburg
www.goedeherderzaal.nl

 

Informatieboekje
KBO Afdeling De Goede Herder
Tilburg

 

 

 

 

Inhoudsopgave:                                                  

 

 

 

KBO Brabant is een actieve belangenvereniging voor senioren vanaf 50 jaar. De activiteiten van KBO Brabant kunt u onderverdelen in:
Belangenbehartiging plaatselijk, provinciaal, landelijk en gericht op:

KBO Brabant geeft het maandblad ONS uit. Hier wordt door ons, als afdeling, een nieuwsbrief toegevoegd met informatie die van belang is voor de komende maand(en). Dit blad verschijnt 11 keer per jaar en wordt verspreid onder de leden.
KBO Brabant bezit een website en e-mailadres:
Website:         www.kbo-brabant.nl
E-mail:            info@kbo-brabant.nl 
KBO Brabant is ingedeeld in kringen. In Brabant zijn 66 kringen actief, met in totaal ± 120.000 leden. Een van die kringen is Kring Tilburg, met ± 6.000 leden per 1 januari 2023. De Kring onderhoudt namens de zelfstandige afdelingen de contacten met de gemeente Tilburg en andere belangrijke organisaties in Tilburg zoals Contour de Twern.

Ook KBO-Kring Tilburg heeft een website en emailadres:

Website:         www.kbo-kringtilburg.nl
E-mail:            kbo.kringtilburg@gmail.com

Binnen de Kring Tilburg zijn 19 afdelingen. Een daarvan is KBO Afdeling De Goede Herder.

 

KBO Afdeling De Goede Herder is ontstaan op 21 april 1963, heeft de status als vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18074057.  Het werkgebied is de wijk ´t Zand, en bestrijkt het gebied tussen Taxandriëbaan, Ruckertbaan, Ringbaan West en de spoorlijn.
Elk jaar hebben we, eind maart/begin april, een algemene ledenvergadering (A.L.V.). In deze vergadering vindt de verantwoording plaats van de balans, resultatenrekening en de gehouden activiteiten van het afgelopen jaar. Ook de voorstellen voor het nieuwe jaar komen aan de orde. De boekhouding wordt vóór de vergadering gecontroleerd door de kascommissie, die elk jaar opnieuw gekozen wordt. Deze ledenvergadering is tevens een plezierige bijeenkomst. De leden worden ontvangen met koffie of thee met gebak, daarna een drankje en hapje. Dit komt geheel voor rekening van de afdeling.
Op dit moment (1-1-2023) tellen wij zo’n 180 leden. De contributie bedraagt per jaar € 23,- (wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering).

Een groot deel van dit bedrag wordt afgedragen aan KBO Brabant voor alle provinciale en landelijke activiteiten, belangenbehartiging (b.v. inkomen en pensioenen) en aan het blad ONS. Na aanmelding ontvangt u een lidmaatschapspasje.
KBO De Goede Herder heeft als afdeling nog andere activiteiten gericht op het algemeen welzijn van senioren zoals:

Belastinghulp: Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Deze hulpverlening is bij u thuis.    De kosten hiervoor worden zo laag mogelijk gehouden.

Ook voor het op orde brengen en houden van uw administratie bij u thuis kunt u bij ons terecht. Wij verwijzen u dan naar de betreffende instantie.

Een cliëntondersteuner kan u helpen bij o.m. het aanvragen van WMO en bij het keukentafelgesprek.

Gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar via de Meedoenregeling voor mensen met een inkomen onder de grens van 120% van het bijstandsniveau. De afdeling is hiervoor aangesloten bij de Gemeente.  U kunt met dit bedrag verschillende activiteiten en ook contributies betalen.
Voor aanvraag Meedoenregeling kunt u voor nadere informatie terecht bij de penningmeester.

Ontmoeting en recreatieve activiteiten

Voor al deze activiteiten kunnen we nog nieuwe leden gebruiken. Nieuwe activiteiten of ideeën kunnen in overleg met het bestuur opgestart worden.

 

Naast voorgaande (sportieve) activiteiten worden de volgende activiteiten ook georganiseerd:

Dit is erg gevarieerd, denk daarbij aan o.a. mosselen en spareribs, vlees- en visschotels, chinees eten, maar natuurlijk ook onze eigen Hollandse kost zal niet ontbreken. De drankjes en koffie en thee na het diner zijn inbegrepen. De kosten voor dit menu willen we zo laag mogelijk houden zodat het voor alle leden mogelijk is om hieraan deel te nemen.

Voor de wekelijkse activiteiten huren wij de zaal van Stichting Goede Herderzaal. De zaal is gevestigd aan de Isidorusstraat 6 te Tilburg.
De vaste openingstijden van de zaal zijn:
Maandag:       13.00 uur - 17.00 uur
Woensdag:      13.00 uur - 17.00 uur
Donderdag:     14.00 uur - 16.00 uur
Vrijdag:           13.00 uur - 17.00 uur
Bij voldoende belangstelling is de zaal in de wintermaanden (oktober t/m maart) ook op zondagmiddag open.

Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter:

Nico Landsheer          
Tel. 06-10899081
Email: nicolandsheer@home.nl

Secretaris:

Ton Brenders
Tel. 06-29487101
Email: ton.brenders@home.nl

Penningmeester:

Leo Weeterings         
Tel. 06-41579963
Email: leoweeterings@home.nl

                       

De bestuurstaken zijn veelomvattend. Naast de gebruikelijke taken zoals secretariaat, ledenadministratie en de boekhouding is het organiseren van evenementen en activiteiten ter bevordering van de onderlinge saamhorigheid, solidariteit en belangenbehartiging een van de belangrijkste zaken. Om dit alles te kunnen realiseren, onderhoudt het bestuur contact met het bestuur en de beleidsmedewerkers van KBO-Brabant. Ook gaan leden van het bestuur naar vergaderingen van de kringraad en het clusteroverleg.
Verder vindt er een uitwisseling van ervaringen plaats tussen de besturen van alle afdelingen in de kring Tilburg. In het kader van een goede samenwerking met andere organisaties voor ouderen in en rond de wijk ‘t Zand is onze afdeling ook vertegenwoordigd in de Seniorenraad van Wijkraad 3-West. Indien nodig is er ook overleg met vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en wijkcentra.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door andere leden (ook vrijwilligers) van de vereniging.

Onze afdeling heeft een aantal leden, die op belangrijke onderdelen werkzaamheden verrichten en het bestuur ondersteunen bij de organisatie van activiteiten.
Gastdames: Onze dames (een 7-tal) zijn, verdeeld over de week, aanwezig in de zaal om de gasten te voorzien van een lekker kopje koffie of thee, uiteraard met een koekje.
Naast de gebruikelijke openingstijden zijn ze ook behulpzaam bij diverse andere activiteiten.

 

Biljartcommissie: De coördinatie van de biljartvereniging is in handen van een biljartcommissie. De hoofdtaak van de commissie is het organiseren van de externe biljartcompetitie. Daarnaast zorgen ze in de zomermaanden voor een interne competitie. Jaarlijks is er een algemene vergadering om alle biljarters te informeren over diverse zaken die betrekking hebben op het biljarten en de financiële verantwoording.
Bezorging blad ONS: Een 10-tal vrijwilligers brengt maandelijks het blad ONS rond. De coördinatie van de bezorgdienst is in handen van het bestuur (secretaris).
Nieuwsbrief: Elke maand is er een nieuwsbrief waarin nieuwe informatie en alle activiteiten van de komende maand(en) vermeld worden. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe men zich voor een activiteit kan aanmelden en wat de kosten zijn. De nieuwsbrief wordt aan het blad ONS toegevoegd en door onze bezorgers bij de leden afgeleverd. Heeft u nog vragen en/of ideeën voor de nieuwsbrief, neem dan contact op met het bestuur.
Inschrijvingen reisjes en samen eten: In de nieuwsbrief staat informatie van de reisjes en samen eten. Tevens wordt duidelijk vermeld hoe aan te melden, wat de kosten zijn en wanneer betaald dient te worden. Inschrijving hiervoor is elke maandag en vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Verjaardagen: Het bestuur (secretaris) verrast de leden bij bijzondere verjaardagen (75, 80, 85, 90 of ouder), jubilea en dergelijke (indien bekend) met een kaartje.

 

Als lid van KBO-Brabant wordt er op verschillende plaatsen korting voor u bedongen. Via het hoofdkantoor kunt u een collectieve verzekering afsluiten tegen een gereduceerd tarief. Dit geldt bijv. voor zorgverzekering, schadeverzekering en energie. KBO leden krijgen ook korting op het bedrag dat moet worden betaald bij rijbewijskeuringen op vertoon van hun lidmaatschapskaart. Tevens zijn er diverse andere kortingen bij bedrijven en winkels. Kijk voor onderdelen van deze en lokale kortingen op de website van KBO-Brabant en op de website van KBO-Kring Tilburg.
Uw pasje (lidmaatschapskaart) is van belang om bepaalde kortingen te krijgen.


 

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door: